ISO 45001 Gezond & Veilig werken (G&VW) voorheen Arbomanagement

ISO 45001 Gezond & Veilig werken (G&VW) voorheen Arbomanagement
Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Met de nieuwe titel is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 heeft de oude OHSAS 18001 vervangen. Door de omzet naar ISO is de ISO 45001 in de ISO-familie en HLS-structuur gekomen.
Wilt u als dienstverlenend bedrijf internationale opdrachten uitvoeren? Dan is de kans aanwezig dat gevraagd wordt om een ISO 45001-certificering. Met deze certificering toont u aan dat u de risico’s in uw vak kent, alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn en dat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in een noodsituatie.
Bovendien laat ISO 45001 zien dat u op managementniveau maatregelen hebt getroffen om de veiligheid van uw medewerkers te bevorderen en dat uw medewerkers voortdurend bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in dezen.
Wat ISO 9001 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, is ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) voor veiligheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund

Waarom ISO 45001?

Het grootste deel van de nu bestaande veiligheidsmanagementsystemen (zoals VCA, Veiligheidsladder, ISA 2000, SQAS, NPR 5001, ISRS, etc.) zijn lokale initiatieven. Het werkterrein van deze lokale initiatieven reikt meestal niet verder dan één of enkele landen. Om internationaal aan te tonen dat uw bedrijf de risico’s in de uitvoering van de werkzaamheden beheerst, is een grensoverschrijdend veiligheidsmanagementsysteem zoals ISO 45001 een belangrijk instrument.

ISO 45001-managementsysteem

Om aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van ISO 45001 zult u de certificerende instantie een arbomanagementsysteem moeten tonen waarin beschreven wordt hoe u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers in de gaten houdt.
Deze twee factoren worden onder meer beïnvloed door fysieke belasting, de omgeving, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. In het arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd met als doel deze te verminderen.

Voordelen ISO 45001

Een veiligheidsmanagementsysteem als ISO 45001 kan u onder meer helpen om:
• de arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen
• uw welzijnsbeleid te evalueren (self assessment of third party assessment)
• de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren
• de slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsmanagementsystemen werkt
• arbeidsongevallen effectief te voorkomen
• de kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

ISO 45001 combineren

Deze ISO-norm is zeer goed aan te sluiten op de ISO-systematiek van ISO 14001 en ISO 9001. Deze normen hebben tenslotte dezelfde HLS-opbouw. Ook heeft de norm overeenkomsten/overlapping met eisen vanuit de VCA-certificering of veiligheidsladder.

Adviesbureau Schattorie kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitszorgsysteem. Als u deze werkzaamheden aan ons uitbesteedt, zorgen wij dat u vooraf weet op welke wijze wij de werkzaamheden uitvoeren en wat u met het traject bereikt.

Adviesbureau Schattorie heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wilt u meer weten over ISO 45001 en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van ISO 45001 certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!