Risico Inventarisatie -en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie -en Evaluatie (RI&E)
Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?
Kort gezegd is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een check op het voldoen aan wet- en regelgeving op arbo-gebied. De uitkomsten hiervan moeten worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor het toetsen van de RI&E geldt het volgende:
• Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de risico-inventarisatie en -evaluatie voorleggen aan een arbodienst of arbodeskundige. Deze toetst de risico-inventarisatie op basis van de voorschriften. Wij kunnen dit uiteraard voor u verzorgen.
• Bedrijven tot en met 25 werknemers*) kunnen gebruik maken van een op www.rie.nl erkende branche-instrument. In dit geval is een toetsing niet vereist. Wanneer er geen erkende branche-tool is, dan dient er wel betrokkenheid te zijn van een arbodeskundige bij de uitvoering van de RI&E.
• Voor bedrijven met minder dan 40 uur per week personeel in dienst is een RI&E wel verplicht, maar deze hoeft niet getoetst te worden.

RI&E en VCA-certificering
Bovenstaand zijn de spelregels zoals verwoord in de arbowet. Bij VCA-bedrijfscertificering gelden enkele aanvullende regels: daarbij dient de RI&E te zijn opgemaakt met de betrokkenheid van de veiligheidskundige (MVK / HVK) noodzakelijk.

Het Plan van Aanpak (PvA)

Nadat u de risico’s geïnventariseerd hebt en beoordeeld op omvang en ernst, moet u een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Over het PvA overlegt u met uw werknemers. De uitvoering van de voorgestelde maatregelen in de RI&E is vaak een kwestie van jaren. Daarom heeft het de voorkeur om het PvA de vorm te geven van een meerjarenplan. De wet stelt geen eisen aan de vormgeving van het schriftelijk PvA. Uit een PvA moet in elk geval duidelijk naar voren komen welke maatregelen u neemt naar aanleiding van de geconstateerde risico’s. Hierbij moet een onderscheid zijn gemaakt naar vestiging, afdeling, werkplek en/of functie;
• Op welke wijze u de maatregelen gaat uitvoeren;
• Welke middelen u hiertoe ter beschikking stelt;
• Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;
• Op welke wijze en op welk moment wordt gerapporteerd en geëvalueerd over de voortgang;
• Het tijdstip waarop de maatregelen moeten zijn getroffen (einddatum).
Uw PvA moet een goed leesbaar, eenduidig en helder verhaal zijn, dat als leidraad kan dienen bij het werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Samen met uw werknemers
De Arbowet schrijft voor dat werknemers en werkgevers samenwerken bij de uitvoering van het arbobeleid. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) voert u dit overleg met belanghebbende werknemers.
De werknemersvertegenwoordiging heeft het recht de RI&E en het advies van de arbodienst of van de gecertificeerde arbodeskundige toegestuurd te krijgen. Leden van de OR of een PVT hebben het recht een inspecteur van de Arbeidsinspectie bij zijn of haar werk te vergezellen.

Evaluatie van de RI&E en PvA

Periodiek moet u zichzelf een aantal vragen stellen. In hoeverre zijn de voornemens uit het plan van aanpak op de juiste wijze uitgevoerd? Welke voortgang is er geboekt? Hebben de genomen maatregelen succes gehad?
Dit zijn vragen die aan de orde komen in het overleg tussen u en uw werknemers. Met name werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie. Zij ondervinden immers in de praktijk of er daadwerkelijk iets ten goede is veranderd. Een goede evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:
• Is er een goede RI&E opgesteld?
• Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? Dit kan zijn door nieuwe productieprocessen, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.
• Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
• Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico’s?
• Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid?

Tijdens de uitvoering van de RI&E door Adviesbureau Schattorie kunt u het volgende verwachten:
• een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
• verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
• rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
• er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
• de RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundigen.

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert Adviesbureau Schattorie RI&E’s uit. Onze insteek hierbij is het schrijven van een praktische rapportage. Deze rapportage:
• geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
• geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
• geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

Adviesbureau Schattorie heeft jarenlange ervaring met het opstellen van RI&E’s. Wilt u meer weten over de RI&E en wat Adviesbureau Schattorie op het gebied van arbobeleid voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!